Reisegarantifondet

Ordningen med reisegaranti er lovpålagt. Det betyr at man ikke kan velge bort å stille reisegaranti så lenge man faller inn under ordningen.

Lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven) inneholder definisjoner av begreper som arrangør, formidler, pakkereiser og garantipliktige reiser. Det siste kom til ved lovendring av 1.1.2007 og innebar at plikten til å stille garanti ble utvidet til også å gjelde "pakkelignende reiser" og transport som skjer sammen med en pakkereise, typisk "seat only" på en charteravgang se § 11-1.

Reisearrangører plikter både uoppfordret og på forespørsel å gi de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om garantien skal økes. Brudd på opplysningsplikten kan medføre erstatningsansvar for virksomhetens representanter (daglig leder, styre, eiere) jf. Forskrift om reisegaranti § 9.

Vanlige spørsmål og svar i forbindelse med reisegarantiordningen finner du til venstre i margen. Hovedpunktene om hva et medlemskap innebærer gjengis nedenfor.

Hvem og hva faller inn under ordningen? Enhver som tilrettelegger pakkereiser og som tilbyr eller selger slike enten direkte eller gjennom en formidler. Vi har også et begrep som heter garantipliktige reiser og som er videre enn selv pakkereisebegrepet. Da inkluderes også rene ekspedisjoner av fly og hotell samt "seat only" på charterflyavganger.