Reisegarantifondet

Ja, det følger av pakkereiselovens § 1 at garantiplikten gjelder også overfor næringslivet. Du kan ikke, som for de øvrige bestemmelsene i pakkereiseloven, avtale deg bort fra garantiplikten. Men husk at pakkelignende reiser (rene ekspedisjoner av fly og hotell) og "seat only" (transport som skjer sammen med en pakkereise) ikke er garantipliktig omsetning ved salg til næringsreisende.

Med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av § 3-1 og bestemmelsene i dette kapittel eller bestemmelser gitt i medhold av § 11-6.

 Garanti skal være stilt før markedsføring av pakkereiser starter. Det følger av pakkereiselovens § 3-1.

Garantien fastsettes på bakgrunn av dine opplysninger om forventet garantipliktig omsetning.