Egenerklæringsskjemaet 2021

Dato

Innledning

I dette informasjonsskrivet oppsummeres de viktigste reglene og evt. endringer for året som kommer, i tillegg til at vi rekapitulerer årets hendelser avslutningsvis.

Egenerklæring 2021

Når må egenerklæringen inngis?
Fristen er 1. desember hvert år.

Hvordan inngir selskapet/foretaket egenerklæring?
I år har Reisegarantifondet digitalisert egenerklæringsskjemaet. Grunnet den pågående pandemisituasjonen bes det om flere opplysninger enn tidligere. Dette for å skape et bedre bilde av arrangørens økonomiske situasjon, dens pakkereisevirksomhet, samt Reisegarantifondets eksponering. 

Vi ber om at samtlige arrangører leverer inn sine tall via det elektroniske skjemaet. For de større aktørene, som benytter beregning etter formelen nevnt nedenfor, er det mulig å laste opp egne filer. Skjemaet er noe helt nytt som er programmert og utviklet utelukkende for Reisegarantifondet, og det er naturlig nok påregnelig med noen barnesykdommer i år. Derfor har vi også lagt ut skjemaet i word-format. Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, ber vi om at word-filen benyttes og innsendes per e-post. 

Hvor finner jeg skjemaet?
Det elektroniske egenerklæringsskjemaet finnes på våre hjemmesider, vennligst se:  https://reisegarantifondet.no/egenerklaering/

Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, finner dere skjemaet i word-format på våre hjemmesider under «Arrangører» og «Egenerklæring – pakkereisearrangører».

Beregning av reisegaranti
Vårt mandat rundt beregning av reisegarantier er ikke endret av departementet som er ansvarlig for pakkereiseloven og dens forskrift. 

Pakkereiseforskriften §§ 2 og 3 oppstiller to hovedregler:

  1. Arrangører som har mindre omsetning enn 10 MKR i måneden beregnes etter et gjennomsnitt av tre høysesongsmåneder. 
  2. Arrangører som har omsetning som overstiger 10 MKR (i løpet av en kalendermåned) beregnes etter følgende formel: 
    X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25 

I utgangspunktet skal det høyeste tallet av regnskapet for 2020 og budsjettert omsetning for 2021 legges til grunn for reisegarantien. Det er imidlertid slik at Reisegarantifondet kan foreta en skjønnsmessig vurdering av fondets eksponering. 

For øvrig gjør vi oppmerksom på at det ikke automatisk fattes vedtak om reduksjon i reisegarantien dersom en ser at nåværende garanti er dekkende. Det kan søkes om reduksjon i reisegarantien i det elektroniske skjemaet. 

Revisorattestasjon

Må revisor attestere egenerklæringen?
Reisegarantifondet har et særlig behov for å få attestert garantipliktig omsetning, da dette ikke er tall som enkelt kan utledes av selskapets/foretakets regnskap. Det er etter dette bestemt at kravet om revisors attestasjon opprettholdes som en hovedregel.

Vi ber om at revisorattestasjon oversendes per e-post til firmapost@rgf.no . Fristen for seneste innsendelse er 1. mars, jf. pakkereiseforskriften § 7 første ledd.

Ved søknad om redusert garanti må en nøytral og ekstern tredjepart, dvs. revisor eller regnskapsfører, bekrefte nåværende nivå på forskuddsbetalinger. Dette gjelder i tillegg til den alminnelige revisorattestasjonen for regnskap 2020. Det holder med en kort bekreftelse per e-post fra revisor/regnskapsfører hva gjelder forskuddsbetalingene.

Kan det søkes om fritak for revisorattestasjon?
Revisjonsplikten gjelder som kjent ikke for selskap med omsetning under 6 MKR, jf. revisorloven § 2-1 annet ledd. Medlemmer som ikke er pålagt revisjonsplikt, kan søke om fritak i det elektroniske skjemaet. Dette må gjøres hvert år.

Til orientering kan det ikke søkes om fritak for kravet om bekreftelse på nåværende forskuddsbetalingsnivå fra regnskapsfører/revisor ved søknad om redusert garanti.

«Fryse» medlemskap

Kan man «fryse» medlemskapet?
Vi mottar mange spørsmål om man kan «fryse» medlemskapet. Svaret er; nei, dette har Reisegarantifondet ingen mandat til.

Hvilke alternativer har arrangøren?
Medlemskapet kan enten være aktivt eller termineres. Dersom arrangøren ønsker å «fryse» medlemskapet, vil det eneste reelle alternativet være terminering av medlemskapet. Det sistnevnte innebærer at samtlige forskuddsbetalinger må være refundert. Det skal med andre ord ikke foreligge noen krav fra de reisende ved oppsigelse. Det gjelder egne oppsigelsesfrister for garantier, som vi opplyser om i forbindelse med oppsigelsesprosessen.

Faktura for 2021

Når sendes fakturaen ut?
Av pakkereiseforskriften §§ 8 og 9 fremgår det at årsgebyret til Reisegarantifondet skal betales innen 1. desember, og årsgebyret til Klagenemnda for pakkereiser skal betales innen 1. april. I dag faktureres derfor årsgebyret til Reisegarantifondet. Forskriften er ikke endret, og vårt mandat er ikke endret. Årsgebyret må innbetales uavhengig av aktivitetsnivå i 2020.

Hva er gebyrsatsene for 2021?
Det er ingen endring i gebyrsatsene for 2021. Gebyrsatsene fremgår av pakkereiseforskriften §§ 8, jf. 9. (www.lovdata.no)

Året 2020

Dette har vært et svært utfordrende år og pandemisituasjonen har rammet reiselivsnæringen hardt. Vi har vært i tett dialog med mange av våre medlemmer, og vet at mange nå slåss en kamp om eksistens. Så langt i år har 14 pakkereisearrangører gått konkurs, og realiteten er at det kan komme flere konkurser. Det har heldigvis kommet noen tiltak som hjelper arrangørene, men vi ser likevel at det er omsetningssvikten som er det vanskeligste hinderet. I tillegg vil mange slite med garantistillelse i året som kommer.

Selv om Reisegarantifondet ikke er i media til enhver tid, har vi kontinuerlig siden mars jobbet opp mot flere departement for å få til løsninger som kan lette den økonomiske byrden for arrangørene – både hva gjelder økonomiske tiltak, garantistillelse m.m. Vi vil fortsette dette arbeidet ut 2020 og i det kommende året.

Det orienteres også om at Reisegarantifondet aldri har hatt lignende saksbehandlingsmengde, noe som vil medføre lengre saksbehandlingstid enn normalt. I tillegg har vi behandlet en rekke uavklarte juridiske problemstillinger. Vi er, så vidt oss bekjent, Europas minste reisegarantifond og med et stramt budsjett. For å takle den enorme saksmengden har Reisegarantifondet gjort mange digitaliseringstiltak i 2020, gjort mye «dugnadsarbeid» og undertegnede har personlig bekostet markedsledende automasjonsverktøy.

Jeg vil med dette berømme mine kolleger i fondet for den innsatsen som er nedlagt i år. Videre vil jeg berømme innsatsen til de medlemmer som har overlevd coronakrisen så langt. Vi vil takke for samarbeidet gjennom året som har gått. I Reisegarantifondet er vi takknemlige for alle gode innspill. Vi håper at pakkereiseåret 2021 blir vesentlig bedre for samtlige aktører.

Til glede for mange, og kanskje frustrasjon for enkelte ikke-medlemmer, vil et av satsingsområdene for 2021 være tilsyn av aktører som driver med ulovlig pakkereisevirksomhet.

Med vennlig hilsen

Reisegarantifondet
Aki Johannes Viitala
Daglig leder


siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...