Reisegarantifondet

Reisegarantifondet er en stiftelse som har som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge. Formålet med fondet er å sikre at forbrukere som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Vi har per i dag i underkant av 900 medlemmer, og forvalter ca 4 milliarder kroner i garantier.

Medlemskap

For alle som skal drive med pakkereisevirksomhet er medlemskap i Reisegarantifondet pålagt av pakkereiseloven, og tilhørende forskrift.

Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser. Nedenfor finner du de nødvendige blanketter og veiledninger.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Nedenfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmål fra arrangører

Må mitt selskap/foretak bli medlem?

Ja, dersom virksomheten helt eller delvis består av pakkereiser – uavhengig om dette er mot private eller næringsdrivende.

Pakkereiseloven § 1:

Loven gjelder for pakkereisersom næringsdrivende tilbyr for salg eller selger til reisende, og for sammensatte reisearrangementer som næringsdrivende formidler til reisende. Loven gjelder også for næringsdrivende som ikke er etablert i riket, men som retter sin virksomhet etter første punktum mot reisende i riket

Hva er stegene for å bli medlem?

1) Arrangøren må levere inn søknad med følgende dokumentasjon (bokstav A-G):

  • A) Søknadsskjema – se eget skjema
  • B) Budsjettert omsetning – herunder for høysesong(er) – se eget skjema
  • C) Et reiseprogram eller en beskrivelse av reisen
  • D) Opplysninger om betalingsprosedyrer
   • betaling av depositum (gjennomsnittlig størrelse og gjennomsnittlig antall dager før avreise)
   •  budsjettert antall reisende
   • gjennomsnittlig antall dager mellom siste innbetaling og avreise
  • E) Firmaattest
  • F) Bekreftelse fra styreleder/ daglig leder på opplysninger som er gitt i egenerklæringsskjemaet
  • G) Redegjørelse for selskapets økonomiske forhold, egenkapital og kort- og langsiktig finansiering

2) Reisegarantifondet fatter vedtak om reisegaranti- og gebyrnivå

3) Arrangøren stiller garanti enten via pantsettelseserklæring, bankgaranti eller forsikringsselskap, og betaler gebyret

4) Reisegarantifondet bekrefter medlemskap etter at både gebyr er innbetalt og garantidokumentet er mottatt i original ved vårt kontor i Oslo.

Vi presiserer: Før arrangøren har mottatt bekreftelse på medlemskap fra Reisegarantifondet, har arrangøren ikke anledning til verken å markedsføre, selge, yte eller formidle pakkereiser.

Hvordan kan arrangøren stille garanti?

Det er mange som misforstår reisegarantien, og tror at arrangøren må stille garanti «krone for krone» på en sperret konto. Reisegaranti kan stilles via tre alternativer, evt. i kombinasjon:

 1. via bank,
 2. forsikringsselskap og/eller
 3. som kontantinnskudd som er et pantsatt beløp på sperret konto. Reisegarantien ved et pantsatt beløp skal imidlertid ikke innbetales direkte til Reisegarantifondet. Arrangøren skal sperre en konto hos sin bankforbindelse til fordel for Reisegarantifondet.

Garantisten skal forholde seg til vilkårene satt av Reisegarantifondet, og erklæringer skal sendes i original til vårt kontor i Oslo:

Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO.

Garantiberegning for de med omsetning mindre enn 10 MKR i måneden

Du finner beregningsreglene i pakkereiseforskriften § 2, jf. § 3.

Reisegarantien beregnes av én måneds budsjettert eller faktisk garantipliktig omsetning.

Enkelt sagt gjøres følgende:

 • Arrangøren må estimere (budsjettere) omsetningen for tre sammenhengende måneder
 • De tre månedene består av høysesong (der du omsetter mest), med tillegg av måneden før og etter
 • Legg sammen omsetningen for disse tre månedene, og del på 3
 • Da sitter du igjen med forskriftens matematiske utgangspunkt
 • Reisegarantifondet har anledning til å sette høyere dersom det er mulighet for at ovennevnte beregning ikke vil dekke kravene fra de reisende ved insolvens

Er den garantipliktige omsetningen fastsatt etter § 2 andre og tredje ledd, fastsettes garantiens størrelse til:

100 prosent av garantipliktig omsetning under kr 2 000 000 og deretter:
75 prosent av garantipliktig omsetning mellom kr 2 000 000 og kr 5 000 000
50 prosent av garantipliktig omsetning mellom kr 5 000 000 og kr 10 000 000

Dersom budsjettert garantipliktig omsetning for de tre sammenhengende kalendermånedene er lavere enn omsetningen etter siste års regnskap for garantipliktig omsetning for regnskapsårets tre sammenhengende høysesongmåneder, settes den garantipliktige omsetningen til gjennomsnittet av disse regnskapstallene, med mindre Reisegarantifondet bestemmer at den gjennomsnittlige budsjetterte omsetningen likevel skal legges til grunn.

Garantiberegning for de med omsetning på 10MKR og mer i måneden (nok med én måned over 10MKR)

Er garantipliktig omsetning kr 10 000 000 eller høyere, fastsettes garantiens størrelse som X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25 der

 • X: garantipliktig omsetning etter § 2 fjerde ledd
 • N: gjennomsnittlig antall dager mellom siste innbetaling og avreise
 • M: gjennomsnittlig antall dager mellom deposituminnbetaling og avreise
 • A: budsjettert antall reisende som deltar på garantipliktige reiser i kalendermåneden med størst garantipliktig omsetning
 • D: depositumsbeløp per reisende ved bestilling
Finnes det unntak? (høyere garanti)

Ja, ovennevnte punkter gir forskriftens matematiske utgangspunkt.

Er det risiko for at reisegarantien ikke vil dekke alle de reisendes krav dersom den næringsdrivende blir insolvent, kan Reisegarantifondet kreve en høyere reisegaranti enn det som følger av § 3. Reisegarantifondet kan også kreve høyere reisegaranti dersom den næringsdrivendes garantipliktige omsetning har økt vesentlig sammenlignet med det som var budsjettert.

Den næringsdrivende skal både uoppfordret og på forespørsel gi Reisegarantifondet de opplysningene som er nødvendige.

Mulig å søke om lavere garanti?

Ja, for de som har store svingninger i omsetning, dvs. lav- og høysesong. Dette er en snever unntaksregel.

Dersom risikoen for at den reisende lider tap ved den næringsdrivendes insolvens anses liten, eller dersom den garantipliktige omsetningen er svært lav, kan Reisegarantifondet etter søknad gjøre unntak fra plikten til å stille reisegaranti, eller fastsette lavere reisegaranti enn det som følger av § 3.

Dersom størrelsen på den garantipliktige omsetningen varierer sterkt i løpet av året kan Reisegarantifondet etter søknad bestemme at reisegarantien i perioder skal nedsettes eller falle bort.

Garanti

Vi har beskrevet hvordan garantien beregnes ovenfor. Reisegarantifondet bestemmer nivået på reisegarantien.

Kostnadene ved enten å pantsette et beløp, stille sikkerhet for en bankgaranti eller betale forsikringspremie til forsikringsselskapet må arrangøren avklare direkte med banken/forsikringsselskapet.

Årsgebyr - Reisegarantifondet

Næringsdrivende skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet på:

a) kr 2 000 om de stiller under kr 250 000 i reisegaranti
b) kr 3 500 om de stiller fra og med kr 250 000 til og med kr 1 000 000 i reisegaranti
c) kr 10 000 om de stiller fra og med kr 1 000 001 til og med kr 100 000 000 i reisegaranti
d) kr 70 000 om de stiller over kr 100 000 000 i reisegaranti.

Årsgebyret skal betales samtidig med garantistillelsen første året, og deretter skal det betales innen 1. desember hvert år.

Årsgebyr - Klagenemnda for pakkereiser

Næringsdrivende som tilbyr, selger eller formidler pakkereiser, skal innbetale et årsgebyr til klagenemnda for pakkereiser på:

a) kr 1 250 om de stiller til og med kr 250 000 i reisegaranti
b) kr 3 000 om de stiller fra og med kr 250 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti
c) kr 15 000 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 40 000 000 i reisegaranti
d) kr 50 000 om de stiller over kr 40 000 000 i reisegaranti.

Fergerederier skal innbetale årsgebyr etter bokstav b, med mindre de omfattes av bokstav a.

Årsgebyret skal betales samtidig med garantistillelsen første året, og deretter skal det betales innen 1. april hvert år.

Klagenemnda kan bestemme at en næringsdrivende skal betale årsgebyret for det året den næringsdrivende trer ut av reisegarantiordningen.

Årsgebyret innkreves av Reisegarantifondet.

Har du flere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss per e-post: firmapost@rgf.no