REISEARRANGØRER

Alle pakkereisearrangører må være medlem av Reisegarantifondet.


Dersom arrangøren driver med pakkereisevirksomhet, må lovpålagt reisegaranti stilles.

Reisegarantifondet Reisegarantifondet er en stiftelse som har som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge.

Formålet med fondet er å sikre at reisende som har kjøpt en pakkereise eller sammensatt reisearrangement av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt reisen går konkurs.

Medlemskap For alle som skal drive med pakkereisevirksomhet er medlemskap i Reisegarantifondet pålagt av pakkereiseloven, og tilhørende forskrift.

Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.

Nedenfor finner du de nødvendige veiledninger og blanketter.

SKJEMAER FOR ARRANGØRER Her har vi samlet dokumenter som skal benyttes av næringsdrivende som enten er, eller vil bli, medlemmer av Reisegarantifondet.

SKJEMAER FOR BANK OG FORSIKRINGSSELSKAP Nedenfor har vi samlet garantidokumentene som skal brukes av bank og forsikringsselskap. Ordlyden skal ikke endres, og det skal ikke settes inn utløpsdato, med mindre dette fremgår av vedtak. Garantinivået skal heller ikke reduseres med mindre dette fremgår av vedtak.

Garantidokumentet skal alltid sendes i original til Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO og kopi som PDF per e-post til firmapost@rgf.no

Garantien kan stilles gjennom en kombinasjon av garantierklæringer og/eller pantsettelseserklæringer.

Garantierklæring Dette dokumentet skal brukes av bank og forsikringsselskap når banken og/eller forsikringsselskapet skal oppføres som garantist.

Oppsigelsestiden er minst tre (3) måneder.

Pantsettelseserklæring Dette dokumentet er for å pantsette et beløp på en sperret konto til fordel for Reisegarantifondet.

Beløpet kan ikke fristilles før utløp av oppsigelsestid på minst seks (6) måneder.

OFTE STILTE SPØRSMÅL 

Medlemskap 

Dersom virksomheten helt eller delvis består av pakkereiser må foretaket/selskapet være medlem – i utgangspunktet uavhengig av om dette er salg mot private eller næringsdrivende.

Pakkereiseloven § 1. Virkeområde:

“Loven gjelder for pakkereiser​ som næringsdrivende​ tilbyr for salg eller selger til reisende,​ og for sammensatte reisearrangementer​ som næringsdrivende formidler til reisende.​ Loven gjelder også for næringsdrivende​ som ikke er etablert i riket, men som retter sin virksomhet etter første punktum mot reisende i riket.”

 1. Arrangøren må levere inn søknad med følgende dokumentasjon:
  • Egenerklæringsskjema
   1. Budsjettert omsetning – herunder for høysesong(er)
   2. Beskrivelse av pakkereisene/ reiseprogrammene og reisetjenestene som tilbys
   3. Opplysninger om betalingsprosedyrer
    • betaling av depositum (gjennomsnittlig størrelse og gjennomsnittlig antall dager før avreise)
    • gjennomsnittlig antall dager mellom siste innbetaling og avreise
   4. Bekreftelse fra styrets leder/daglig leder på opplysninger som er gitt i egenerklæringsskjemaet
  • Firmaattest
  • Redegjørelse for foretakets økonomiske forhold, egenkapital og kort- og langsiktig finansiering
 2. Reisegarantifondet fatter vedtak om reisegaranti og gebyrnivå
 3. Arrangøren stiller reisegaranti via garantierklæring eller pantsettelseserklæring, og betaler årsgebyret til Reisegarantifondet
 4. Reisegarantifondet bekrefter medlemskap etter at både årsgebyr er innbetalt og garantidokumentet er mottatt i original ved vårt kontor i Oslo

Vi presiserer: Før arrangøren har mottatt bekreftelse på medlemskap fra Reisegarantifondet, har arrangøren ikke anledning til verken å markedsføre, selge, yte eller formidle pakkereiser.

Garanti 

Det er mange som misforstår reisegarantien, og tror at arrangøren må stille garanti «krone for krone» på en sperret konto.

Reisegaranti kan stilles via tre alternativer, ev. i kombinasjon:

 1. garantierklæring via bank,
 2. garantierklæring via forsikringsselskap og/eller
 3. som kontantinnskudd i form av et pantsatt beløp på sperret konto. Reisegarantien ved et pantsatt beløp skal imidlertid ikke innbetales direkte til Reisegarantifondet. Arrangøren skal sperre en konto hos sin bankforbindelse til fordel for Reisegarantifondet.

 

Garantisten skal forholde seg til vilkårene satt av Reisegarantifondet.

Erklæringer skal sendes i original til vårt kontor i Oslo:

Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO.

Hovedregelen for beregning av reisegarantien finner du i pakkereiseforskriften § 2, jf. § 3.

Reisegarantien beregnes av én måneds budsjettert eller faktisk garantipliktig omsetning.

Enkelt sagt gjøres følgende:

 1. Arrangøren må estimere (budsjettere) omsetningen for tre sammenhengende måneder
 2. De tre månedene består av høysesong (måneden med høyest omsetning), med tillegg av måneden før og etter
 3. Legg sammen omsetningen for disse tre månedene, og del på 3
 4. Da sitter du igjen med forskriftens matematiske utgangspunkt

Dersom budsjettert garantipliktig omsetning for de tre sammenhengende kalendermånedene er lavere enn omsetningen etter siste års regnskap for garantipliktig omsetning for regnskapsårets tre sammenhengende høysesongmåneder, settes den garantipliktige omsetningen til gjennomsnittet av disse regnskapstallene, med mindre Reisegarantifondet bestemmer at den gjennomsnittlige budsjetterte omsetningen likevel skal legges til grunn.

Er den garantipliktige omsetningen fastsatt etter § 2 andre og tredje ledd, fastsettes garantiens størrelse til:

 • 100 prosent av garantipliktig omsetning under kr 2 000 000 og deretter:
 • 75 prosent av garantipliktig omsetning mellom kr 2 000 000 og kr 5 000 000
 • 50 prosent av garantipliktig omsetning mellom kr 5 000 000 og kr 10 000 000

Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen i pakkereiseforskriften § 5, hvor fondet kan legge til grunn ulike faktorer for å øke reisegarantinivået.

Reisegarantifondet har da anledning til å sette garantinivået høyere dersom det er mulighet for at ovennevnte beregning etter pakkereiseforskriften § 2, jf. § 3 ikke vil dekke kravene fra de reisende ved insolvens.

Regelen er at dersom det foreligger en reell fare for at de reisende ikke får full dekning for sine krav ved eventuell insolvens (les: konkurs), da må garantien settes høyere. Ofte vil høye nivå av forskuddsbetalinger og lange betalingsprosedyrer føre til økt garantinivå ettersom eksponeringen er høyere. 

Legg merke til at dette er en vurdering av hva som skjer ved eventuell konkurs, ikke om selskapet kan gå konkurs.

Er garantipliktig omsetning kr 10 000 000 eller høyere, fastsettes garantiens størrelse som X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25 der

 • X: garantipliktig omsetning etter § 2 fjerde ledd
 • N: gjennomsnittlig antall dager mellom siste innbetaling og avreise
 • M: gjennomsnittlig antall dager mellom deposituminnbetaling og avreise
 • A: budsjettert antall reisende som deltar på garantipliktige reiser i kalendermåneden med størst garantipliktig omsetning
 • D: depositumsbeløp per reisende ved bestilling

 

Det finnes imidlertid unntak i pakkereiseforskriften § 5, hvor fondet kan legge til grunn ulike faktorer for å øke reisegarantinivået.

Regelen er at dersom det foreligger en reell fare for at de reisende ikke får full dekning for sine krav ved eventuell insolvens (les: konkurs), da må garantien settes høyere. Ofte vil høye nivå av forskuddsbetalinger og lange betalingsprosedyrer føre til økt garantinivå ettersom eksponeringen er høyere. 

Legg merke til at dette er en vurdering av hva som skjer ved eventuell konkurs, ikke om selskapet kan gå konkurs.

Ja, for de som har store svingninger i omsetning, dvs. lav- og høysesong. Dette er en snever unntaksregel.

Dersom risikoen for at den reisende lider tap ved den næringsdrivendes insolvens anses liten, eller dersom den garantipliktige omsetningen er svært lav, kan Reisegarantifondet etter søknad gjøre unntak fra plikten til å stille reisegaranti, eller fastsette lavere reisegaranti enn det som følger av § 3.

Dersom størrelsen på den garantipliktige omsetningen varierer sterkt i løpet av året kan Reisegarantifondet etter søknad bestemme at reisegarantien i perioder skal nedsettes eller falle bort.

Kostnader 

Reisegarantifondet bestemmer nivået på reisegarantien. Beregningen av garantinivået er beskrevet ovenfor under seksjonen om “Garanti” .

Kostnadene ved enten å pantsette et beløp, stille sikkerhet for en bankgaranti eller betale forsikringspremie til forsikringsselskapet må arrangøren avklare direkte med banken/forsikringsselskapet.

Det følger av pakkereiseforskriften § 8 at næringsdrivende skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet på

a. kr 4 000 om de stiller under kr 250 000 i reisegaranti

b. kr 7 000 om de stiller fra og med kr 250 000 til og med kr 1 000 000 i reisegaranti

c. kr 20 000 om de stiller fra og med kr 1 000 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti

d. kr 40 000 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 100 000 000 i reisegaranti

e. kr 100 000 om de stiller over kr 100 000 000 i reisegaranti.

Årsgebyret skal betales samtidig med garantistillelsen det første året, og deretter skal det betales innen 1. desember hvert år.

Det følger av pakkereiseforskriften § 9 at næringsdrivende som tilbyr, selger eller formidler pakkereiser, skal innbetale et årsgebyr til klagenemnda for pakkereiser på:

a. kr 1 088 om de stiller til og med kr 250 000 i reisegaranti

b. kr 2610 om de stiller fra og med kr 250 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti

c. kr 13 050 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 40 000 000 i reisegaranti

d. kr 43 500 om de stiller over kr 40 000 000 i reisegaranti.

Fergerederier skal innbetale årsgebyr etter bokstav b, med mindre de omfattes av bokstav a.

Årsgebyret skal betales samtidig med garantistillelsen det første året, og deretter skal det betales innen 1. april hvert år.

Klagenemnda kan bestemme at en næringsdrivende skal betale årsgebyret for det året den næringsdrivende trer ut av reisegarantiordningen.

Årsgebyret innkreves av Reisegarantifondet.

Oppsigelse 

Det er dessverre ikke anledning til å “fryse” medlemskap. 

Vi har kun medlemmer som enten er aktive, sagt opp eller gått konkurs. 

Fra tidspunktet man har mottatt oppsigelse fra medlemmet, vil det løpe en oppsigelsestid. 

Minimum tre (3) måneder for bankgarantier.

Minimum seks (6) måneder for pantsettelseserklæringer. 

Dette er minimumstiden, da en må dokumentere at det ikke foreligger krav mot selskapet/foretaket fra de reisende.

Se neste spørsmål om dokumentasjon.

Hvis ikke tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges, kan fondet holde tilbake garantien i 15 + 3 måneder.

Som hovedregel er det ikke mulig å få ut garantien raskere enn oppsigelsestiden.

For å kunne få fristilt garantien må både

 • selskapets styreleder/innehaver av foretaket, samt
 • en nøytral ekstern tredjepart (dvs. regnskapsfører eller revisor)

bekrefte følgende: 

 1. at selskapet ikke innehar noen forskuddsinnbetalinger innbetalt av de reisende,
 2. at alle reiser er betalt,
 3. at alle reiser er gjennomført – det skal ikke være noen pakkereiser igjen,
 4. når siste reise ble gjennomført
 5. at alle ev. refusjoner er tilbakebetalt til den reisende – eller andre type krav fra de reisende

Hvis selskapet har verken revisor eller regnskapsfører, må det oversendes for Reisegarantifondet tilfredsstillende dokumentasjon som besvarer de ovennevnte spørsmål.

Ved mangelfull dokumentasjon vil fondet holde tilbake garantien i 15 + 3 måneder, eller til tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. 

Som hovedregel er det ikke mulig å få ut garantien raskere enn oppsigelsestiden.