Statlig avlastning av garantier innføres

Dato

Reisegarantifondet har siden 17. mars 2020 arbeidet med Barne- og familiedepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å få til en statlig avlastning av garantier. Det er derfor gledelig å kunne meddele at forslaget er nå vedtatt av Stortinget. Tidligere har Reisegarantifondet vært sentral i å få gjennomslag for en statlig kompensasjonsordning for dekning av forbrukerkrav som har oppstått i forbindelse med pandemien.

Det er GIEK, og deretter nyopprettede Eksportfinansiering Norge (EKSFIN), som har fått i oppdrag å forvalte den statlige avlastningen av garantier.

Det er viktig å bemerke at det er garantistene som skal søke om avlastning, ikke medlemmene individuelt.

GIEK har på sine sider lagt ut en pressemelding om ordningen, som inntas i det vesentlige her:

“Innen 23. juni kan banker og forsikringsselskaper søke om statlig avlastning av garantier som de stiller til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører. Den nye ordningen forvaltes av GIEK frem til 1. juli og deretter av det nyopprettede Eksportfinansiering Norge (Eksfin).Publisert: 04.06.2021

Hardt rammet bransje

Reiselivsbransjen ble hardt rammet av pandemien og mange pakkereisearrangører har knapt hatt omsetning på over et år. Stortinget besluttet derfor 27. mai 2021 å etablere en midlertidig statlig ordning for å hjelpe næringen med å etterkomme kravet om garanti til Reisegarantifondet.

I 2019 hadde ca 890 pakkereisearrangører stilt garantier til Reisegarantifondet. Gjennom COVID-19 pandemien er dette redusert til 700. 

–    Med denne ordningen vil staten bidra til at mangel på garanti ikke står i veien for at pakkereisearrangørene får sendt folk på reiser, når smittevernreglene igjen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Store pakkereisearrangører som Tui, Apollo, Ving og Hurtigruten er ikke omfattet av den nye ordningen.

Private finansforetak og Staten deler risikoen 

Pakkereisearrangører har plikt til å stille garantier for alle pakkereiser som de selger. Etter pakkereiseloven skal reisearrangørene stille garanti til Reisegarantifondet gjennom bank eller forsikringsselskap, alternativt kontantdepot på sperret konto. Bank eller forsikringsselskap foretar risikovurdering og tar stilling til om de kan stille garanti for den enkelte pakkereisearrangør.

Banker og forsikringsselskaper skal med den nye ordningen dele 50 prosent av risiko som de inngår i 2021 og som utløper innen 31. desember 2022. 

Ordningen har en maksimal ramme på 1,05 milliard kroner, hvorav de private finansforetakene garanterer for halvparten mens GIEKs/Eksfin garanterer for resten. Ordningen gjelder frem til slutten av desember 2021. 

GIEK/Eksfin vil gjøre ordningen kjent via Reisegarantifondet, næringslivsorganisasjonene for Reiseliv og direkte til de kjente garantistene. 

Søknadsfrist: 23. juni

GIEK/Eksfin skal gjøre en fordeling av garantirammen på garantistene baser på nåværende markedsandeler. Banker og forsikringsselskaper som ønsker å benytte ordningen bes oppgi følgende til GIEK/Eksfin:
–    antall garantier og samlet garantibeløp i dag 
–    antall forventede garantier og samlet forventet garantibeløp per 31.12.2021
–    forventede premieinntekter knyttet til garantiene som ønskes risikoavlastet. 

NB! Det forutsettes at de private garantistene som ønsker risikoavlastning under ordningen avlaster alle garantiene som kvalifiserer under ordningen. 

Banken eller forsikringsselskapet får dekket kostnader knyttet til administrasjon av garantiene som er stilt, med inntil 30 pst. av premieinntektene. De øvrige inntektene skal deles iht. risikodeling, slik at banken/forsikringsselskapet kan beholde 65 pst. av inntektene mens minimum 35 pst. av inntektene videreføres til staten.

GIEK/Eksfin vil, på bakgrunn av innmeldte behov og fordeling av rammen, inngå avtale med den enkelte garantist som ønsker avlastning under ordningen. 

Informasjonen skal sendes på epost til post@giek.no (frem til 27. juni) eller post@eksfin.no (fra 28. juni). Kontakt fagdirektør Erica Blakstad ved spørsmål.

Lenker til dokumenter
•    Tillegg til tildelingsbrev for ordningen
•    Retningslinjer
•    ESAs vedtak 
 

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...