Veiledning til utfylling av egenerklæringskjemaet

Slide 1: Arrangørliste

Vennligst velg selskap fra listen

Slide 2: Regnskap og budsjett pakkereiser

Vennligst fyll inn skjema A) med regnskap for inneværende år (selv om regnskapet naturlig nok ikke er ferdigstilt) og budsjett for neste år for pakkereiser eller skjema B) ved sammensatt reisearrangement (neste side).  

I de aller fleste tilfeller skal skjema A) fylles ut, da arrangøren tilbyr pakkereiser. Som det fremgår av bestemmelsen ovenfor består en pakkereise av to – eller flere reisetjenester. Det betyr at arrangøren skal gjøre fradrag for salg av eventuelle enkelte reisetjenester, herunder salg av kun hotell, fly, guidet tur o.l.

Det bemerkes likevel at det ikke er kun tradisjonelle «charterreiser» som omfattes av definisjonen for pakkereise. Dersom dere tilbyr to – eller flere reisetjenester som varer i mer enn 24 timer, vil dette normalt være en pakkereise. Eksempelvis kan innkvartering med tillegg av guidet tur være en pakkereise. På samme måte vil også transport, kurs og selskap anses å være en pakkereise. Loven oppstiller få unntak, og disse må i ethvert tilfelle vurderes konkret og skjønnsmessig av Reisegarantifondet. Loven definerer «pakkereise» med følgende ordlyd:

§ 6. Pakkereise

     Med pakkereise forstås i denne loven en kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise eller ferie dersom

a) reisetjenestene settes sammen av én næringsdrivende, herunder på anmodning fra den reisende eller etter den reisendes valg, før det inngås én avtale om alle reisetjenestene, eller

b) reisetjenestene, uavhengig av om det inngås separate avtaler med flere ytere av reisetjenester

1. kjøpes fra ett utsalgssted og alle reisetjenestene velges før den reisende samtykker i å betale

2. tilbys, selges eller faktureres til en inklusiv- eller totalpris

3. annonseres eller selges under betegnelsen «pakkereise» eller lignende betegnelse 

4. kombineres etter inngåelse av en avtale, der en næringsdrivende gir den reisende rett til å velge blant et utvalg av forskjellige typer reisetjenester, eller

5. kjøpes fra flere næringsdrivende gjennom lenkede bestillingsprosesser på internett, der den reisendes navn, betalingsopplysninger og e-postadresse overføres fra den næringsdrivende som den første avtalen inngås med, til en eller flere andre næringsdrivende, og en avtale med en av de sistnevnte næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er bekreftet.

     En kombinasjon av reisetjenester der én type reisetjeneste som definert i § 5 bokstav a, b eller c, kombineres med en eller flere turisttjenester som definert i § 5 bokstav d, er bare en pakkereise dersom turisttjenestene

a) utgjør en vesentlig andel av kombinasjonens verdi eller annonseres som, eller på annen måte utgjør et vesentlig element i kombinasjonen, eller

b) velges eller kjøpes før leveringen av en reisetjeneste som definert i § 5 bokstav a, b eller c, har begynt.

BEREGNING AV REISEGARANTINIVÅET (pakkereiseforskriften § 2, jf. § 3)

I utgangspunktet har Reisegarantifondet flere måter å beregne reisegarantinivået på. Det trekkes et skille mellom arrangører som omsetter for mer enn 10 MKR per måned.

Omsetning under 10 MKR per måned

Arrangører som omsetter for mindre enn 10 MKR per måned beregnes etter en enkel modell. I våre nye skjemaer bes arrangøren om å oppgi alle kalendermåneder. Reisegarantifondet beregner deretter reisegarantinivået ved å finne de tre sammenhengende månedene med høyest omsetning. Disse legges sammen og deles på antall måneder (3) for å finne «garantipliktig omsetning».

 Regnestykket ser slik ut: 

Formel   Eksempel    
  Måned før høysesong   Mars kr 500.000
  Høysesongsmåned (måneden med høyest omsetning)   April kr 700.000
  Måned etter høysesong     Mai kr 300.000
  Samlet beløp/3     kr 1.500.000/3
  Garantipliktig omsetning     kr 500.000

I tillegg oppstiller loven følgende begrensninger dersom garantipliktig omsetning overstiger 2 MKR:

Garantipliktig omsetning mellom 2 MKR og 10 MKR Arrangøren må stille
Garantipliktig omsetning under kr 2.000.000 100% av garantipliktig omsetning under kr 2.000.000
Garantipliktig omsetning mellom kr 2.000.000 og kr 5.000.000 100% av garantipliktig omsetning under kr 2.000.000I tillegg til 75% av garantipliktig omsetning mellom kr 2.000.000 og kr 5.000.000
Garantipliktig omsetning mellom kr 5.000.000 og kr 10.000.000 100% av garantipliktig omsetning under kr 2.000.000 I tillegg til 75% av garantipliktig omsetning mellom kr 2.000.000 og kr 5.000.000I tillegg til 50% av garantipliktig omsetning mellom kr 5.000.000 og kr 10.000.000

Omsetning over 10 MKR per måned 

For reisearrangører med omsetning som overstiger 10 MKR per måned, fastsettes garantien etter følgende formel:

X · (N/30)+(M-N)/30 ·A·D+X · 0,25

budsjettert garantipliktig omsetning for kommende år i den måneden den er størst, eller omsetningstall for tilsvarende måned året

       før om dette er større, tidsavgrenset til avreisemåneden.

gjennomsnittlig antall dager mellom sluttinnbetaling og avreise, opplys om det gjelder ulike tall for pakkereiser og sammensatte

       reiser.

M  gjennomsnittlig antall dager mellom deposituminnbetaling og avreise.

budsjettert antall reisende under garantiplikt i den måneden garantipliktig omsetning er størst.

depositum per reisende ved bestilling.

Reisegarantifondets adgang til å foreta en skjønnsmessig vurdering

Ovennevnte eksempel gir det matematiske utgangspunktet. Reisegarantifondet kan i alle tilfeller øke reisegarantinivået etter en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. pakkereiseforskriften § 5. Vurderingen kan bestå av blant annet arrangørens økonomi, type reiser og øvrige risikofaktorer som øker eksponeringen. Det vi ser på er om garantinivået er satt tilstrekkelig høyt for å dekke alle forskuddsbetalinger, eller om det foreligger en reell risiko for at de reisende ikke vil få dekket refusjonskravet sitt ved ev. insolvens. Her er det snakk om eventuell insolvens, ikke om det faktisk foreligger en risiko for å gå konkurs. 

I forbindelse med innsendelse av den årlige egenerklæringen oppgis både regnskapstall for inneværende år, og estimat for det kommende året. Reisegarantifondet skal som hovedregel legge til grunn det høyeste av disse to tallene. Til orientering vurderes økning, men ikke reduksjon av garantinivået ved den årlige vurderingen. Dersom garantinivået opprettholdes på tidligere nivå, utsendes ikke vedtak om dette. I disse tilfellene gjelder det forrige vedtaket inntil et nytt er fattet. 


Slide 3: Regnskap og budsjett sammensatt reisearrangement 

Vennligst fyll inn regnskap for inneværende år og budsjett for neste årfor sammensatt reisearrangement dersom dere har slike tjeneste. Det er svært få av våre medlemmer som faktisk selger sammensatte reisearrangement.

Hva gjelder sammensatt reisearrangement, fremgår definisjonen av pakkereiseloven § 7:

§ 7. Sammensatt reisearrangement

     Med sammensatt reisearrangement forstås i denne loven minst to forskjellige typer reisetjenester som kjøpes for samme reise eller ferie, som ikke utgjør en pakkereise, og som fører til at det inngås separate avtaler med hver enkelt yter av reisetjenester, dersom den næringsdrivende

a) formidler den reisendes separate valg og separate betaling for hver reisetjeneste i løpet av ett besøk hos eller én henvendelse til den næringsdrivendes utsalgssted, eller

b) på en målrettet måte formidler kjøp av minst én ytterligere reisetjeneste fra en annen næringsdrivende, når en avtale med den andre næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er bekreftet.

     En kombinasjon av reisetjenester der høyst én type reisetjeneste som definert i § 5 bokstav a, b eller c, kombineres med en eller flere turisttjenester som definert i § 5 bokstav d, er bare et sammensatt reisearrangement dersom turisttjenestene utgjør en vesentlig andel av kombinasjonens verdi, eller annonseres som, eller på annen måte utgjør et vesentlig element i kombinasjonen.

Det er mange som feilaktig tror at de selger sammensatte reisearrangement. Et enkelt eksempel på et sammensatt reisearrangement er når den reisende bestiller en flybillett hos et flyselskap, og deretter innen 24 timer mottar et tilbud om hotell, leiebil o.l. fra flyselskapets samarbeidspartnere (et annet selskap). Dersom dette tilbudet aksepteres av den reisende, vil dette utgjøre et sammensatt reisearrangement. Garantien skal da beregnes av den arrangøren reisende inngikk avtale med først. 

 

Slide 4: Søknad om revisorattestasjon

Selskap med lavere årlig omsetning enn 6 MKR kan søke om fritak for revisorattestasjon. Vennligst fyll ut feltene nedenfor. 

Fristen for innsendelse av revisorattestasjon er 1. mars hvert år, jf. pakkereiseforskriften § 7. Dersom Reisegarantifondet ikke har mottatt dokumentasjonen etter pakkereiseforskriften § 6 første ledd innen 1. mars i budsjettåret, anses stilt reisegaranti for utilstrekkelig og den næringsdrivendes tilbud, salg og formidling av garantipliktige reisetjenester må opphøre. Mal for revisorattestasjon følger som vedlegg til dette dokumentet. Husk å oppdatere riktig årstall.

 

Slide 5: Betalingsprosedyrer 

Vennligst fyll inn alle feltene nedenfor angående betalingsprosedyrer. Betalingsprosedyrer/reisevilkår betyr hva som tas i depositum, hvor lang tid i forveien kreves sluttvederlag m.m.

 

Slide 6: Egenkapital 

Vennligst fyll inn alle feltene nedenfor angående egenkapital. Oppgi tallet i NOK. 

 

Slide 7: Opplysninger om selskapets pakkereisevirksomhet

Beskriv selskapets pakkereisevirksomhet.


Slide 8: Søknad om redusert garanti i lavsesong

Svar om det søkes om redusert garanti i lavsesong. Dette gjelder kun for de som har store sesongvariasjoner.


Slide 9: Oversikt over forskuddsbetalinger 

Etter “Selskapets nåværende forskuddsbetalingsnivå” må det legges til: (faktisk totalsum i NOK)

Til slutt må skjemaet dateres og signeres av en signaturberettiget for selskapet. De største aktørene kan på siste “slide” laste opp egne beregninger i format excel og/eller PDF.