INFORMASJON OM EGENERKLÆRING 2023 OG ØKTE GEBYRER

Dato

Innledning

I dette informasjonsskrivet oppsummeres de viktigste reglene og ev. endringer for året som kommer, i tillegg til at vi rekapitulerer årets hendelser avslutningsvis. Største nyheten er økte gebyrsatser, se nedenfor.

Egenerklæring 2023

Når må egenerklæringen inngis?

Fristen er 1. desember hvert år.

Hvordan inngir selskapet/foretaket egenerklæring?

I fjor ble det nye systemet for innsendelse av egenerklæringsskjemaet tatt i bruk. Det var enkelte oppstartsproblemer, men tilbakemeldingene fra arrangørene var i all hovedsak positive.

Også i år vil arrangørens registrerte kontaktperson motta en “token” – dvs. en invitasjon til en kryptert løsning. Der vil arrangøren måtte fylle inn regnskap 2022, budsjett/forecast 2023, forskuddsbetalingsnivå, om egenkapitalen er positiv/negativ m.m. Alle tabeller må fylles ut.

Vi ber om at samtlige arrangører leverer inn sine tall via det elektroniske skjemaet via linken som innen kort tid vil bli sendt pr. e-post. Du mottar kvittering per e-post dersom innsendelsen har vært vellykket. Mottar du ikke kvittering har trolig heller ikke fondet mottatt skjemaet. For de større aktørene, som benytter beregning etter formelen nevnt nedenfor, er det mulig å laste opp egne filer. Vi har også lagt ut skjemaet i word-format. Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, ber vi om at word-filen benyttes og innsendes per e-post. 

Hver arrangør mottar en unik invitasjonskode til vårt datasystem, opplysninger lagres direkte i vår database under riktig medlem, og arrangøren får en kvittering av de innsendte opplysningene.

Viktig: Da enkelte arrangører har tidligere opplevd feilmelding ved innsendelse av egenerklæringsskjemaet gjennom den elektroniske løsningen, anbefaler vi for sikkerhetsskyld å ta skjermbilde av hver slide, ev. å lage utkast i et word-dokument før innsendelse av skjemaet.

Hvor finner jeg skjemaet?

En «token» til det elektroniske egenerklæringsskjemaet blir tilsendt per e-post til vedkommende som er registrert som kontaktperson hos oss.

Vi minner om viktigheten av å oppdatere fondet ved ev. bytte og endring av arrangørens kontaktperson.

Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, finner dere skjemaet i word-format på våre hjemmesider under «Arrangører» og «Egenerklæring – pakkereisearrangører».

Beregning av reisegaranti

Vårt mandat rundt beregning av reisegarantier er ikke endret av departementet som er ansvarlig for pakkereiseloven og dens forskrift. 

Pakkereiseforskriften §§ 2 og 3 oppstiller to hovedregler:

  1. Arrangører som har mindre omsetning enn 10 MKR i måneden beregnes etter et gjennomsnitt av tre høysesongsmåneder. 
  • Arrangører som har omsetning som overstiger 10 MKR (i løpet av en kalendermåned) beregnes etter følgende formel: 


X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25 

I utgangspunktet skal det høyeste tallet av regnskapet for 2022 og budsjettert omsetning for 2023 legges til grunn for reisegarantien. Det er imidlertid slik at Reisegarantifondet kan foreta en skjønnsmessig vurdering av fondets eksponering, herunder at det tas hensyn til forskuddsbetalingsnivå (nåværende og estimerte), selskapets økonomi m.m. i medhold av pakkereiseforskriften § 5.

Det må alltid vurderes om det foreligger en reell risiko for at den reisende ikke får dekket sine forskuddsbetalinger ved insolvens. Det er en bestemmelse som tar utgangspunkt i «dersom konkurs skjer», ikke «om konkurs kan skje». Dermed kan vi ikke ta hensyn til diverse gode ratinger som selskapet har innhentet. Det vil imidlertid tale positivt for at garantinivået ikke må settes desto høyere.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at det ikke automatisk fattes vedtak om reduksjon i reisegarantien dersom en ser at nåværende garanti er dekkende. Det kan søkes om redusert garanti eksempelvis for sesongvariasjoner, men da må det innsendes egen søknad til firmapost@rgf.no.

Revisorattestasjon

Må revisor attestere egenerklæringen?

Reisegarantifondet har et særlig behov for å få attestert garantipliktig omsetning, da dette ikke er tall som enkelt kan utledes av selskapets/foretakets regnskap. Det er etter dette bestemt at kravet om revisors attestasjon opprettholdes som en hovedregel.

Vi ber om at revisorattestasjon oversendes per e-post til firmapost@rgf.no. Fristen for seneste innsendelse er 1. mars hvert år, dvs. at 1. mars 2023 er neste frist, jf. pakkereiseforskriften § 7 første ledd.

Videre må en nøytral og ekstern tredjepart, dvs. revisor eller regnskapsfører, bekrefte nåværende nivå på forskuddsbetalinger. Dette gjelder i tillegg til den alminnelige revisorattestasjonen for regnskap 2022. Det holder med en kort bekreftelse per e-post fra revisor/regnskapsfører hva gjelder forskuddsbetalingene.

Vi minner om definisjonen av «forskuddsbetalinger» som er alle betalinger mottatt fra den reisende. Dette gjelder depositum så vel som sluttvederlag, ev. andre milepæler. Samtlige forskuddsbetalinger må inntas, uavhengig av år og fradrag for ev. gebyrer.

Det er mange som misforstår dette begrepet og opplyser om det beløpet man faktisk innehar etter oppgjør av ev. leverandøravtaler. Etter loven skal den reisende motta dekning for samtlige forskuddsbetalinger som en har innbetalt til pakkereisearrangøren. Forskuddsbetalingene skal imidlertid kun gjelde pakkereiser. Dersom en har mottatt forskuddsbetalinger for andre (enkelte) reisetjenester, kan disse unnlates fra regnestykket.

Kan det søkes om fritak for revisorattestasjon?

Revisjonsplikten gjelder som kjent ikke for selskap med omsetning under 6 MKR, jf. revisorloven § 2-1 annet ledd. Medlemmer som ikke er pålagt revisjonsplikt, kan søke om fritak i det elektroniske skjemaet. Dette må gjøres hvert år.

Til orientering kan det ikke søkes om fritak for kravet om bekreftelse på nåværende forskuddsbetalingsnivå fra regnskapsfører/revisor.

«Fryse» medlemskap

Kan man «fryse» medlemskapet?

Vi mottar mange spørsmål om man kan «fryse» medlemskapet. Svaret er; nei, dette har Reisegarantifondet ingen mandat til.

Hvilke alternativer har arrangøren?

Medlemskapet kan enten være aktivt eller termineres (dvs. sagt opp, terminert eller konkurs). Dersom arrangøren ønsker å «fryse» medlemskapet, vil det eneste reelle alternativet være terminering av medlemskapet. Det sistnevnte innebærer at samtlige forskuddsbetalinger må være refundert.

Det skal med andre ord ikke foreligge noen krav fra de reisende ved oppsigelse. Det gjelder egne oppsigelsesfrister for garantier, som vi opplyser om i forbindelse med oppsigelsesprosessen.

Faktura for 2023

Når sendes fakturaen ut?

Fristene for innbetaling av årsgebyr fremgår av pakkereiseforskriften §§ 8 og 9.

Faktura for årsgebyr til Reisegarantifondet sendes ut i tidspunktet 1.-20. november, med forfall 1. desember 2022 for samtlige arrangører.

Faktura for årsgebyr til Klagenemnda for pakkereiser faktureres på sedvanlig måte i mars med forfall 1. april 2023.

Forskriften er ikke endret på dette punktet, og vårt mandat er ikke endret. Årsgebyret må innbetales uavhengig av aktivitetsnivå i 2023.

Hva er gebyrsatsene for 2023?

Barne- og familiedepartementet har 19. oktober 2022 vedtatt endringer i pakkereiseforskriften, hvor blant annet satsene for årsgebyrene til Reisegarantifondet er endret.

Etter endringen lyder pakkereiseforskriften § 8 første ledd:

Næringsdrivende skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet på

  1. kr 4 000 om de stiller under kr 250 000 i reisegaranti
  2. kr 7 000 om de stiller fra og med kr 250 000 til og med kr 1 000 000 i reisegaranti
  3. kr 20 000 om de stiller fra og med kr 1 000 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti
  4. kr 40 000 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 100 000 000 i reisegaranti
  5. kr 100 000 om de stiller over kr 100 000 000 i reisegaranti.


Bestemmelsens andre ledd forblir uendret, og årsgebyr skal fortsatt betales samtidig med garantistillelsen første året, og deretter innen 1. desember hvert år.

De nye satsene for årsgebyret vil gjelde f.o.m. pakkereiseåret 2023, hvor faktura utstedes i november med betalingsfrist 1. desember 2022.

Det er ingen endring i satsene for årsgebyret til Klagenemnda for pakkereiser.

Det er seneste og gjeldende vedtak som avgjør gebyret for kommende år.

Gebyrer fra medlemmer er fondets eneste inntekt. Et økt budsjett vil kunne gi rom for ytterligere saksbehandlingskapasitet og lignende tiltak som er til gunst for pakkereisearrangørene og de reisende. Det skal nå foretas en intern vurdering på hva som er formålstjenlige tiltak.

Vi kommer tilbake til dette etter faktureringen er effektuert.

Året 2022

Generelt

Fondets medlemstall har stabilisert seg etter pandemien, og det er pt. ca. 700 medlemmer. Før pandemien var det ca. 900 medlemmer.

Vi har mottatt en god del oppsigelser det seneste året, og vi ser en tendens til at de mindre aktørene gir seg. Det er imidlertid også kommet inn flere nye medlemmer, blant annet etter fondets tilsynsvirksomhet. Vi setter stor pris på alle tips om aktører som driver med ulovlig pakkereisevirksomhet.

Fondet opplever fortsatt en massiv saksbehandlingsmengde. Anslagsvis har denne vært ti ganger så stor som før pandemien. Mesteparten av arbeidet går ut på å behandle forespørsler fra arrangører som ønsker å justere garantiene, ettersom omsetningen øker igjen etter pandemien, og nærmer seg mer et «normalnivå». Det er derfor et stort antall vedtak som er utsendt, og dette arbeidet fortsetter trolig også i 2023. Dette er gledelige nyheter etter flere tunge år for reiselivsnæringen.

Avslutning av kompensasjonsordning for pakkereiser

Den midlertidige kompensasjonsordningen for pakkereiser ble avsluttet 31. mars 2022.

Bakgrunnen for ordningen var Stortingets beslutning av 23. februar 2021, ved behandling av Prop. 79 S (2020-2021), hvor det ble bevilget 75 millioner kroner til reisende som ikke hadde fått tilbakebetalt sine innbetalinger for avlyste, innstilte eller kansellerte pakkereiser som følge av at pakkereisearrangøren er gått konkurs under koronapandemien.

Ordningen ble utarbeidet etter forslag av og i samarbeid med Reisegarantifondet, og vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for dette hos regjeringen. Fondet ble tildelt oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen i april 2021.

I 2022 var kompensasjonsordningen i sin mest intensive fase. Arbeidet har vært omfattende da Reisegarantifondet mottok 26 koronarelaterte konkurser, med over 1000 krav til behandling. Under arbeidet med kompensasjonsordningen ble alle disse kravene behandlet, og i forbindelse med saksbehandlingen ble det sendt mellom 10.000-15.000 henvendelser. Ca. 10 MKR ble utbetalt til de reisende.

Arbeid opp mot div. aktører

12.-13. mai 2022 deltok Reisegarantifondet i workshop og samtaler med representanter for Europakommisjonen, herunder møtte representanter fra kommisjonens Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST), og Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), ECTAA og i tillegg til samtlige reisegarantifond-ledere i EGFATT (European Guarantee Funds’ Association for Travel and Tourism).

Temaene for møtet var særlig endringer i EUs pakkereisedirektiv, herunder forslag og innspill til disse. RGF deltar videre i oppfølgende samtaler og debatter i etterkant av møtet.

Neste møte i EGFATT vil avholdes i desember. Fokuset vil være på endringene i pakkereisedirektivet og de nasjonale pakkereiselovene. Her vil vi fortsette samarbeidet og meningsutvekslingen med de øvrige europeiske medlemslandene.

15. august 2022 innsendte Reisegarantifondet en grundig høringsuttalelse, på forespørsel fra Barne- og familiedepartementet,  i forbindelse med Reisegarantiutvalgets rapport av 9. november 2021. Her ble det redegjort for fondets syn på hvordan reisegarantiordningen bør se ut i fremtiden, og vårt syn på de ulike modellene som er foreslått.

Ønsker for 2023

Reisegarantifondet vil takke alle medlemmer for samarbeidet i året som har gått, og ønsker videre et godt samarbeid for kommende pakkereiseår. Vi er alltid åpne for konstruktive tilbakemeldinger, og forsøker å forbedre oss på flere områder – også i det kommende året. Det er derfor konstruktivt om det avtales Teams-møter med undertegnede for å gjennomgå ev. tilbakemeldinger og bekymringer.

Vi setter stor pris på tålmodigheten arrangørene har vist oss, og har også i år hatt mange gode møter, samtaler og korrespondanse med flere aktører. Det er godt å høre at de aller fleste begynner å merke en økt reisevilje- og lyst hos kundene. Vi er klar over andre omstendigheter som imidlertid også påvirker dette negativt, herunder både renteøkninger, generelle prisstigninger, krig og uroligheter.

Også for 2023 blir derfor tilsynsarbeidet vårt et viktig satsningsområde for fondet. For at konkurransen blant pakkereisearrangørene skal være så rettferdig som mulig, er det viktig at vilkårene gjelder for samtlige aktører.

Vi i Reisegarantifondet ønsker alle medlemmer et riktig godt pakkereiseår.

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...