Kompensasjonsordning for pakkereiser iverksettes

Dato

Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er endelig klar. Ordningen med kompensjoner til reisende forvaltes av Reisegarantifondet, som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier.


Bakgrunn
Stortinget besluttet 23. februar, ved behandling av Prop. 79 S (2020-2021), å bevilge 75 millioner kroner til reisende som ikke har fått tilbakebetalt sine innbetalinger for avlyst pakkereise som følge av at pakkereisearrangøren er gått konkurs.

Hvem gjelder kompensasjonsordningen for?Kompensasjonsordningen gjelder pakkereiser som ble kjøpt til og med 14. mars 2020 og som ikke omfattes av systemet med reisegaranti. De som omfattes av ordningen får rett til full dekning av sitt krav, med fradrag av det som er mottatt fra kredittkortselskap, forsikring eller andre kilder.

Kompensasjonsordningen er regulert i midlertidig forskrift om kompensasjon til reisende – udekkede tilbakebetalingskrav som ble fastsatt 6. april 2021.


Hvilke vurderinger foretar Reisegarantifondet?
Vi må foreta to vurderinger, da det nå foreligger to muligheter for dekning. Det er viktig å presisere at selv om det er vedtatt en kompensasjonsordning, vil ikke dette automatisk bety at ditt krav er dekket.

Vilkårene i enten garanti- eller kompensasjonsordningen må være oppfylt for at kravet skal dekkes.


Hvem får dekning under den alminnelige garantiordningen?

Den første vurderingen går på om den reisendes krav er dekket under den alminnelige garantiordningen. I denne vurderingen ser vi på følgende:

a) Hadde den reisende kjøpt en pakkereise?
– er det i tilstrekkelig grad dokumentert at reisen er kjøpt og betalt (ordrebekreftelse, betalingsbilag/kvittering/kontoutskrift)?

b) Var pakkereiseavtalen fortsatt gyldig ved konkursåpning?
(Ble den kansellert pga. andre forhold enn konkursen f.eks. pandemi?)

c) Er det mottatt refusjon fra andre aktører?
– Du må opplyse om du har mottatt refusjon fra andre aktører. Reisegarantifondet kan kontrollere dette med blant annet kredittkortforetaket.

Hvem får dekning under kompensasjonsordningen?Dersom en har fått kansellert pakkereisen sin før konkurstidspunktet, evt. har akseptert å få en voucher fra reisearrangøren, faller man etter Barne- og familiedepartementets vurdering utenfor den alminnelige garantiordningen. Dette bygger på at kravet ikke oppstod som følge av insolvens, men som følge av pandemien. Det er derfor staten har vedtatt en ny kompensasjonsordning, som skal dekke en betydelig andel av disse kravene. 

Den andre vurderingen består derfor av følgende vilkår som må oppfylles for å ha rett til dekning gjennom kompensjonsordningen:

a) Kravet skal ikke omfattes av retten til dekning fra reisegaranti etter pakkereiseloven.

b) Avtalen om pakkereise skal ikke være inngått etter 14. mars 2020.

c) Det skal dokumenteres at kravet er søkt dekket av andre aktuelle kilder som forsikringsselskap og kredittkortselskap og ikke har ført frem.

d) Pakkereisen skal være kjøpt av en arrangør som var medlem av Reisegarantifondet da avtalen om pakkereisen ble inngått.

En søknad om kompensasjon for et udekket tilbakebetalingskrav sendes Reisegarantifondet ved bruk av det elektroniske skjemaet på siden her. Dersom du har allerede har søkt om refusjon tidligere (dvs. rundt konkurstidspunktet), vil vi ta kontakt med deg om supplering av dokumentasjon, i henhold til vilkårene nedenfor.

Hva må jeg innsende til Reisegarantifondet for å få kravet mitt vurdert under kompensasjonsordningen?

Søknaden skal inneholde:

a) Kopi av pakkereiseavtalen der prisen for pakkereisen fremgår

b) Dokumentasjon som viser hvor stort forskudd som er innbetalt

c) Kopi av krav sendt til andre aktuelle dekningskilder

d) Kopi av tilbakemelding fra andre aktuelle dekningskilder

e) Navn, kontaktopplysninger og bankkontonummer til den som inngikk pakkereiseavtalen.

Er et krav sendt Reisegarantifondet før forskriften ble fastsatt, må nødvendig dokumentasjon ettersendes. Reisegarantifondet avgjør om mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig til å behandle søknaden.

Søknad sendes innen 1. oktober 2021.

Kan jeg klage på vedtaket om jeg er uenig?
Ja, men kun om du har fått avslag på krav om dekning gjennom statens kompensasjonsordningen. Reisegarantifondets avgjørelse av søknad om dekning etter kompensasjonsordningen er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til departementet. Reisegarantifondets avvisning av sak fordi pakkereiseavtalen ble inngått etter 14. mars 2020 kan ikke påklages.

Når kan jeg forvente utbetaling?
Det er vanskelig å forutsi saksbehandlingstid. Det er allerede mottatt rundt 1000-1500 krav, og samtlige av disse krav må prøves under den alminnelige garantiordningen og den nye kompensasjonsordningen. Samtlige reisende må også supplere sine tidligere innsendte krav  i tråd med de nye vilkårene. Dette vil naturlig nok ta tid å få innhentet, gjennomgått og vurdert. Det er heller ikke utenkelig at nye konkurser åpnes i mellomtiden.

Oppgaven er imidlertid av stor viktighet for oss og Reisegarantifondet vil nedsette en egen arbeidsgruppe til dette.

Ettersom det er et stort antall krav som skal behandles, ber vi om at de reisende venter på å bli kontaktet og at all korrespondanse utenom dette holdes til et minimum.

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...