Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukerlovgivning

Dato

14. februar 2023 trådte det i kraft en ny forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven.

Forskriften innebærer at virksomheter som bryter sentrale forbrukervernregler risikerer høyere overtredelsesgebyr enn tidligere. Den øvre rammen for slike gebyr er nå på inntil 4% av selskapets årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, hvor det høyeste beløpet anvedendes. Særlig større foretak vil kunne rammes av dette, i det tilfellet at 4% av den årlige omsetningen overstiger 25 millioner kroner.

Historisk sett har gebyrnivået vært mellom noen hundre tusen kroner opp mot 1,2 millioner kroner. Tidligere var det ingen øvre ramme for overtredelsesgebyr.

Det skal fortsatt gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak hvor høyt gebyret skal være. Momenter det kan tas hensyn til ved utmålingen av overtredelsesgebyr fremgår av den nye forskriften § 2.

Grove brudd på forbrukervernreglene kan eksempelvis være å gjentatte ganger kreve betaling fra forbrukere uten at dette er avtalt, eller forsøk på å villede forbrukerne.

Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med og håndhever forbrukervernlovgivningen, inkludert pakkereiseloven. Markedsrådet er klageinstans.

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-02-14-193?q=overtredelsesgebyr

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...