Søk om lån via Innovasjon Norge – KORT FRIST

Dato

Denne informasjonen er hentet fra Innovasjon Norges nettsider kl 14:15 den 19. juni 2020. Ber om at en også kontrollerer informasjonen via den offisielle nettsiden for til enhver tid oppdaterte opplysninger.

Ordningen er rettet mot tilbydere av pakkereiser og skal dekke tilbakebetalinger til kunder knyttet til avbestillinger og avlysninger av reiser og sammensatte arrangement (pakkereiser), som skulle ha startet i perioden 14. mars til og med 14. juni 2020. Ordningen skal bidra til lovpålagte refusjoner til kunder som følge av pakkereiselovgivningen og unngå konkurser for pakkereisearrangører.Publisert 04.06.2020

Lån/tilskudd som stilles til rådighet kan kun benyttes til betaling av refusjoner som faller inn under formålet med ordningen. Tilgodelapp er ikke definert som en refusjon.

Tildeling av midler under denne ordningen skjer med forbehold om godkjenning i Stortinget og ESA. Dette gjelder både generelle vilkår og retningslinjer for ordningene, og godkjenning av rammer og øvrige vilkår.  Ingen tilsagn vil bli sendt ut før ordningene er formelt vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA, det vil si tidligst 22. juni 2020.

Hvem kan søke?

Tilbudet er rettet mot næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser til kunder innenfor rammen av pakkereiseloven, som oppfyller følgende kriterier:

  • er medlem i Reisegarantifondet ved ikrafttredelse av låne-/tilskuddsordningen og var registrert som medlem per 1. mars 2020
  • er registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret ved ikrafttredelse av låne-/tilskuddsordningen og var registrert per 1. mars 2020
  • har stilt gyldig reisegaranti til Reisegarantifondet iht. Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (Pakkereiseloven) av 15. juni 2018 nr. 32

Det kan ikke gis lån/tilskudd under låne-/tilskuddsordningen dersom søker har mottatt annen offentlig støtte for å dekke de samme kostnadene som kompenseres under låne-/tilskuddsordningen.

Dersom det er flere bedrifter innenfor samme konsern som oppfyller formålet med ordningen og kriteriene for å søke, må bedriftene søke hver for seg.

Hvilke kostnader dekkes?

Lån og tilskudd kan totalt dekke inntil 80 prosent av inntrufne og forventede refusjonskrav fra kunder for pakkereiser som skulle ha startet mellom 14. mars 2020 og 14. juni 2020, og som oppfyller formålet med ordningen.  

Det kan søkes om lån/tilskudd før det er gitt refusjon til kunden. I søknaden ber vi om at du skiller mellom allerede betalte refusjoner og forventede refusjoner.

Inntrufne og forventede refusjonskrav må bekreftes av revisor for selskap som har revisor og regnskapsfører for selskap som ikke har revisor. Dette skal vedlegges søknaden. Eksempel på revisors uttalelse finnes på Revisorforeningens nettside.

Det er mulig å ettersende bekreftelse fra revisor/regnskapsfører, men dette må i så fall sendes oss innen 2. juli 2020. Både refusjonsbeløp og at beløpet gjelder reiser som skulle startet mellom 14. – mars og 14. juni 2020, må bekreftes.

Dersom forventede refusjonskrav inngår i søknaden, må det dokumenteres senest innen 1 september 2020, at refusjon er betalt videre til kundene. Det må samtidig også dokumenteres at denne refusjonen ble gitt innen 14. dager fra lånet/tilskuddet ble utbetalt fra Innovasjon Norge.

Det gjøres oppmerksom på at støtten vil kunne bli redusert dersom faktiske refusjoner blir lavere enn forventet på søknadstidspunktet, ettersom støtten ikke kan utgjøre mer enn 80 prosent av faktiske refusjoner.

Begrensninger

Lån og tilskudd gis i henhold til regelverket for statsstøtte (“Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”). I henhold til dette regelverket kan det ikke gis støtte til bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter (slik dette er definert i artikkel 2 (18) i den generelle gruppeunntaksforordningen (Commission Regulation (EU) Nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om visse kategorier av støtte som er forenelige med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108, OJ L 187 av 26.6.2014, s. 1.) pr 31.12.2019.

Støtte i form av tilskudd kan ikke overstige 800 000 euro per konsern.

Det kan ikke gis tilskudd under tilskuddsordningen dersom kvalifisert tilskuddsmottager og/eller andre bedrifter innenfor samme konsern har mottatt tilskudd under en annen støtteordning omfattet av «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», slik at samlet tilskudd overstiger 800 000 euro.

Videre kan støtte i form av lån ikke:

  • overstige 25 prosent av bedriftens totale omsetning i 2019, eller
  • det dobbelte av bedriftens årlige lønnsutgifter (inkludert sosiale kostnader samt kostnadene for personell som arbeider i bedriften, men som formelt lønnes av underleverandører) for 2019. For bedrifter som ble etablert etter 1. januar 2019, baseres maksimal låneramme på forventede årlige lønnskostnader for de to første årene med virksomhet.

Det kan ikke gis lån under låneordningen dersom kvalifisert låntaker har mottatt lån under en annen støtteordning omfattet av «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», slik at samlet lånebeløp overstiger ovenstående beløpsbegrensninger.

Det kan ikke foretas utbetaling av utbytte, utdelinger og andre utbetalinger og/eller verdioverføringer til aksjonærene eller foretas utbetaling av bonus til ledende ansatte frem til refusjonskrav for perioden er utbetalt.

Hvilke kostnader dekkes ikke?

Ordningen gjelder ikke reiser eller hotellovernattinger som ikke er omfattet av pakkereiseloven.

Betingelser

Lånet kan ha en løpetid på inntil 6 år og vil være avdragsfritt det første året.

Rentebetingelser:

Nominelle rentesatser p.a. 3 måneders terminer1. år2. og 3. år4.-6. år
SMB*)2,04 %2,29 %2,79 %
Store bedrifter2,29 %2,79 %3,79 %

*) Små og mellomstore bedrifter

Det stilles ikke krav til sikkerhet for lånet.

Hvordan søke tilskudd og lån?

Du søker via vår søknadsportal. Vi anbefaler at du leser vår søknadsguide før du fyller ut søknaden.

Dersom bedriften ikke har et godkjent årsregnskap i Brønnøysund, må regnskap for 2019 vedlegges søknaden. Dersom bedriften er del av et konsern, må vi ha regnskap for hele konsernet. For bedrifter/konsern med avvikende regnskapsår må det vedlegges et midlertidig regnskap pr. 31.12.2019.

Hva gjør jeg hvis jeg allerede har sendt inn søknad om lån?

Det diskvalifiserer ikke fra å få tilskudd at man allerede har sendt inn søknad om lån. Søknaden vil bli behandlet som søknad om tilskudd og lån og fordelingen blir gjort slik at mest mulig av støtten blir gitt som tilskudd.  De som allerede har søkt om lån trenger med andre ord ikke å sende inn ny søknad.

Frist for å sende inn søknad er 26. juni 2020

siste
Nyheter

Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...
Tilsyn – Oppdatering februar 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
TravelXpo, Reisegarantifondet og tilsyn
Den 13. og 14. januar ble TravelXpo avholdt av og...