ORIENTERING OM DETUR

Dato

Det er mange som kontakter Reisegarantifondet om Detur. Vi kan dessverre ikke hjelpe i forbindelse med de sakene som nå har oppstått. For det første behandler vi kun krav etter pakkereisearrangørens konkurs – vi kan ikke behandle reklamasjonskrav eller spørsmål om rettigheter ved avlyst/forkortet pakkereise når selskapet ikke har gått konkurs. For det andre er Detur ikke lenger del av den norske reisegarantiordningen. Detur NUF er medlem av Kammarkollegiet i Sverige. Krav ved ev. konkurs må derfor rettes dit.

Vi ønsker likevel bidra med å avklare rettigheter som den reisende har i forbindelse med pakkereiser, kopiert fra pakkereiseloven kap. 5 om “gjennomføring av pakkereisen”:

HVEM HAR ANSVARET FOR GJENNOMFØRING AV REISEN?
Arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen.

HVA KAN DU SOM REISENDE KREVE AV ALTERNATIVER?
Dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen, skal arrangøren uten tilleggskostnader for den reisende tilby alternative reisetjenester, hvis mulig av tilsvarende eller høyere kvalitet, slik at pakkereisen kan fortsette. Dette gjelder også der den reisendes hjemtransport ikke kan gjennomføres som avtalt.

Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Den reisende kan bare avvise de foreslåtte alternative reisetjenestene dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

HJEMREISE
Dersom pakkereisen omfatter persontransport, og den reisende avviser foreslåtte alternative reisetjenester etter § 28 tredje ledd eller det ikke er mulig for arrangøren å tilby alternative reisetjenester etter § 28 første ledd, skal arrangøren sørge for hjemtransport av den reisende med et likeverdig transportmiddel, uten ugrunnet opphold og uten ekstra kostnader for den reisende. Det samme gjelder ved heving av pakkereiseavtalen.

PRISAVSLAG OG ERSTATNING
Den reisende har krav på et passende prisavslag for perioder pakkereisen har mangler.

Den reisende har krav på en passende erstatning for ethvert tap den reisende lider som følge av mangel ved pakkereisen. Dette gjelder likevel ikke hvis arrangøren kan dokumentere at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, og mangelen ikke kunne forutses eller unngås.

Erstatningen skal gis uten ugrunnet opphold.

NØDVENDIG INNKVARTERING VED UMULIGGJORT HJEMTRANSPORT
Dersom uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter gjør det umulig med hjemtransport etter pakkereiseavtalen, skal arrangøren bære kostnadene for nødvendig innkvartering av den reisende i en periode på høyst tre netter.

Begrensningen til tre netter gjelder likevel ikke dersom det i regelverk om passasjerrettigheter er fastsatt lengre perioder for det relevante transportmiddelet, og transportøren ikke kan påberope seg de uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene.

Innkvarteringen skal om mulig være av en likeverdig kategori som reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen.

Begrensningen til tre netter i første ledd gjelder ikke for bevegelseshemmede personer, personer som ledsager dem, gravide, mindreårige som reiser alene, og personer med behov for særskilt medisinsk assistanse, dersom arrangøren er underrettet om deres særlige behov minst 48 timer før pakkereisen begynner.

HVA MÅ PAKKEARRANGØREN BISTÅ MED?
Arrangøren skal uten ugrunnet opphold yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal særlig gå ut på

a. å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og
b.å bistå den reisende med å opprette fjernkommunikasjon og med å finne alternative reisetjenester.

Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende. Gebyret kan ikke være høyere enn arrangørens faktiske kostnader.

HVA MÅ DU SOM REISENDE GJØRE?
Den reisende skal uten ugrunnet opphold underrette arrangøren om mangler ved reisetjenester som inngår i pakkereiseavtalen

Du bør reklamere om de krav du mener at du har. Dersom pakkereisearrangøren ignorerer henvendelsen, ikke svarer tilfredsstillende eller bestrider ansvar, da kan du fremme krav hos norskreiselivsforum.no

siste
Nyheter

ORIENTERING OM DETUR
Det er mange som kontakter Reisegarantifondet om Detur. Vi kan...
KONKURS: HUSET PÅ YTTERSIDEN AS
23. august 2022 ble Huset på Yttersiden AS (org.nr.: 913 501 233)...
KONKURS: OUTDOORLIFE NORWAY AS
8. juli 2022 ble det åpnet konkurs hos Outdoorlife Norway...
KONKURS: KALINKA-TOURS AS
4. juli 2022 ble det åpnet konkurs hos Kalinka-Tours AS...