Reisegarantifondet informerer – tilsyn

Dato

Hva er Reisegarantifondets formål?

Reisegarantifondet er en stiftelse som siden 1982 har hatt som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge. Formålet med fondet er å sikre at forbrukere som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis selskapet som har solgt pakketuren går konkurs.

I den sammenheng skal fondet administrere ordningen med reisegaranti, føre kontroll med at næringsdrivende stiller tilstrekkelig garanti og være et nasjonalt kontaktpunkt.

I tillegg til dette blir vi ofte kontaktet med tips fra både medlemmer, reisende og andre aktører om ulovlig pakkereisevirksomhet. Dette er noe som vi fører tilsyn på.

Hvorfor må det føres tilsyn?

Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav om medlemskap i Reisegarantifondet dersom selskapet ønsker å drive med pakkereisevirksomhet. Pakkereiser er definert i pakkereiseloven § 6 som en reise som består av to eller flere elementer i over 24 timer.

Samtlige pakkereisearrangører skal være medlem av Reisegarantifondet og stille lovpålagt reisegaranti.

Dersom det drives med pakkereisevirksomhet, og selskapet ikke er medlem av Reisegarantifondet, må all virksomhet og markedsføring opphøre til medlemskapet er etablert. De fleste arrangører driver lovlig i henhold til dette regelsettet, og er opptatt av at det skal være likt for alle. Det mottas imidlertid en rekke henvendelser om at konkurrenter driver ulovlig, noe som fører til at man ikke konkurrerer på like vilkår.

Det er en kjensgjerning at det er en betydelig kostnad å være med i Reisegarantifondet, da det må stilles garanti som skal dekke reisendes forskuddsbetalinger. Selskapet som ikke betaler for dette lovpålagte vernet, vil dermed oppleve å ha andre marginer.

For pakkereiseåret 2022/23 ble gebyrene økt av Barne- og familiedepartementet. Dette skapte naturlig nok noe misnøye hos medlemmene, ettersom de allerede hadde opplevd sviktende salg i flere år grunnet pandemien. Samtidig var det allerede mer kostbart å få stilt garanti.

Vi opplever nå at medlemmene har høyere forventninger til saksbehandlingstid, -kapasitet og særlig tilsyn.

Økt tilsyn

Vi kan med dette meddele at økte gebyrer har ført til at vi har ansatt en ny jurist, som igjen har økt fondets saksbehandlingskapasitet. Vi er dermed ikke Europas minste reisegarantifond lenger.

Juristen skal blant annet ha hovedfokus på tilsyn slik at fondet i samsvar med sine målsettinger kan føre kontroll med at næringsdrivende stiller garanti og at den er tilstrekkelig. Bare i dag, 1. september 2023, er det opprettet flere nye tilsynssaker, hvor også eldre saker er fulgt tettere opp.

Til deg som tipser – hva har du krav på å vite?

Dersom Reisegarantifondet avdekker eller blir tipset om aktører, oppretter fondet dialog med den aktuelle aktøren og igangsetter nødvendige undersøkelser. I de tilfellene hvor vi mottar et tips, er vi takknemlig for dette, men vi har ingen plikt til å holde tipseren oppdatert om vår saksbehandling rundt det konkrete tipset.

Hva kan Reisegarantifondet gjøre med ulovlig virksomhet?

I første omgang går vi gjennom det som finnes av markedsføring, og sikrer bevismateriale før vi tar kontakt. Vi sender deretter ut en formell henvendelse om å redegjøre for hvilke tjenester de tilbyr, og foretar en vurdering av om selskapets virksomhet fordrer medlemskap med garantistillelse.

I tilfelle medlemmet ikke besvarer tilfredsstillende, vil de motta et varsel fra oss og krav om medlemskap.

Dersom Reisegarantifondet fortsatt er av den oppfatning at selskapet selger pakkereiser, og at medlemskap må etablere, da vil fondet meddele dette på våre hjemmesider, samt kontakte media. Slike nyhetsoppslag vil oppgi hvilket selskap som synes å bryte med pakkereiseloven med de reisetjeneste de markedsfører/selger/yter.

I ytterste konsekvens har Reisegarantifondet anledning til å anmelde forholdet, noe som har skjedd tidligere.

siste
Nyheter

TravelXpo, Reisegarantifondet og tilsyn
Den 13. og 14. januar ble TravelXpo avholdt av og...
Tilsyn – oppdatering desember 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Utbetalingsprosessen – Norwegian Sports Travel
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Tilsyn – oppdatering november 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...