EGENERKLÆRINGSSKJEMAET 2022 (OPPDATERING 16.11.2021)

Dato

OPPDATERING 16.11.2021 kl 11:12

Vennligst les informasjonen nedenfor før du tar kontakt. Vi har nå sendt ut ca 720 e-poster med innlogging til våre medlemmer. Vi har allerede mottatt en rekke egenerklæringer, men noen opplever tekniske problemer. Dette kan skyldes flere ting, men vi anbefaler følgende:

  • Bruk Google Chrome. Databasen støtter verken Opera, Microsoft Explorer eller Safari foreløpig. Sistnevnte jobber vi med.
  • Lukk og åpne nettleseren
  • Trykk ctrl + F5 (cmd + F5 om du har Apple-produkt) for oppdatere nettsiden
  • Vent litt og prøv igjen.


Dersom du fortsatt sliter, så kan du innen 1. desember sende inn word-skjemaet, men vi ber om at dette benyttes som et siste alternativ. Vi har oppdatert word-skjemaet idag, slik at riktige årstall er inntatt i tabellene.


OPPRINNELIG NYHET 5. NOVEMBER 2021

Innledning

I dette informasjonsskrivet oppsummeres de viktigste reglene og evt. endringer for året som kommer, i tillegg til at vi rekapitulerer årets hendelser avslutningsvis.

Egenerklæring 2022

Når må egenerklæringen inngis?
Fristen er 1. desember hvert år.

Hvordan inngir selskapet/foretaket egenerklæring?
Det nye systemet for innsendelse av egenerklæringsskjemaet bygger på tilbakemeldinger fra arrangørene. I år, og trolig i fremtiden, mottar arrangørens registrerte kontaktperson en “token” – dvs. en invitasjon til en kryptert løsning. Der vil arrangøren måtte fylle inn regnskap 2021, budsjett/forecast 2022, forskuddsbetalingsnivå, om egenkapitalen er positiv/negativ m.m. Spørsmålene er lik de fra i fjor, men mer dyptgående enn de arrangørene ble stilt i 2019. Pandemisituasjonen f.o.m. 2020 har lært oss mye, og et av de viktigste elementene har vært å få opplyst mer om selskapets betalingsprosedyrer og økonomiske forhold. Dette for å skape et bedre bilde av arrangørens økonomiske situasjon (evt. fare for konkurs), dens pakkereisevirksomhet, samt Reisegarantifondets eksponering. 

Det nye av i år er som nevnt at hver arrangør mottar en unik invitasjonskode til vårt datasystem, opplysninger lagres direkte i vår database under riktig medlem, samt at arrangøren får en kvittering av de innsendte opplysningene.

Vi ber om at samtlige arrangører leverer inn sine tall via det elektroniske skjemaet. For de større aktørene, som benytter beregning etter formelen nevnt nedenfor, er det mulig å laste opp egne filer. Skjemaet er programmert og utviklet utelukkende for Reisegarantifondet. Ettersom det er gjort oppdateringer fra i fjor, er det naturlig nok påregnelig med noen barnesykdommer i år også. Derfor har vi lagt ut skjemaet i word-format. Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, ber vi om at word-filen benyttes og innsendes per e-post. 

Det elektroniske egenerklæringsskjemaet blir tilsendt per e-post til vedkommende som er registrert som kontaktperson hos oss. Vi minner om at dersom arrangørens kontaktperson endres, må Reisegarantifondet informeres om dette.

Hvor finner jeg skjemaet?
Dersom det elektroniske skjemaet ikke fungerer, finner dere skjemaet i word-format på våre hjemmesider under «Arrangører» og «Egenerklæring – pakkereisearrangører».

Beregning av reisegaranti
Vårt mandat rundt beregning av reisegarantier er ikke endret av departementet som er ansvarlig for pakkereiseloven og dens forskrift. 

Pakkereiseforskriften §§ 2 og 3 oppstiller to hovedregler:

  1. Arrangører som har mindre omsetning enn 10 MKR i måneden beregnes etter et gjennomsnitt av tre høysesongsmåneder. 
  2. Arrangører som har omsetning som overstiger 10 MKR (i løpet av en kalendermåned) beregnes etter følgende formel: 
    X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25

I reisegarantien. Det er imidlertid slik at Reisegarantifondet kan foreta en skjønnsmessig vurdering av fondets eksponering, herunder at det tas hensyn til forskuddsbetalingsnivå, selskapets økonomi m.m. i medhold av pakkereiseforskriften § 5. 

For øvrig gjør vi oppmerksom på at det ikke automatisk fattes vedtak om reduksjon i reisegarantien dersom en ser at nåværende garanti er dekkende. Det kan søkes om redusert garanti for eksempelvis sesongvariasjoner, men da må det innsendes egen søknad til firmapost@rgf.no


Revisorattestasjon

Må revisor attestere egenerklæringen?
Reisegarantifondet har et særlig behov for å få attestert garantipliktig omsetning, da dette ikke er tall som enkelt kan utledes av selskapets/foretakets regnskap. Det er etter dette bestemt at kravet om revisors attestasjon opprettholdes som en hovedregel.

Vi ber om at revisorattestasjon oversendes per e-post til firmapost@rgf.no . Fristen for seneste innsendelse er 1. mars 2022, jf. pakkereiseforskriften § 7 første ledd.

Ved søknad om redusert garanti må en nøytral og ekstern tredjepart, dvs. revisor eller regnskapsfører, bekrefte nåværende nivå på forskuddsbetalinger. Dette gjelder i tillegg til den alminnelige revisorattestasjonen for regnskap 2021. Det holder med en kort bekreftelse per e-post fra revisor/regnskapsfører hva gjelder forskuddsbetalingene.

Kan det søkes om fritak for revisorattestasjon?
Revisjonsplikten gjelder som kjent ikke for selskap med omsetning under 6 MKR, jf. revisorloven § 2-1 annet ledd. Medlemmer som ikke er pålagt revisjonsplikt, kan søke om fritak i det elektroniske skjemaet. Dette må gjøres hvert år.

Til orientering kan det ikke søkes om fritak for kravet om bekreftelse på nåværende forskuddsbetalingsnivå fra regnskapsfører/revisor ved søknad om redusert garanti.


«Fryse» medlemskap

Kan man «fryse» medlemskapet?
Vi mottar mange spørsmål om man kan «fryse» medlemskapet. Svaret er; nei, dette har Reisegarantifondet ingen mandat til. Krav om reisegaranti og innbetaling av gebyr løper så lenge medlemskapet er aktivt.

Hvilke alternativer har arrangøren?
Medlemskapet kan enten være aktivt eller inaktivt (dvs. sagt opp, terminert eller konkurs). Dersom arrangøren ønsker å «fryse» medlemskapet, vil det eneste reelle alternativet være oppsigelse/terminering av medlemskapet. Det sistnevnte innebærer at samtlige forskuddsbetalinger må være refundert. Det skal med andre ord ikke foreligge noen krav fra reisende ved oppsigelse. Det gjelder egne oppsigelsesfrister for garantier, som vi opplyser om i forbindelse med oppsigelsesprosessen.


Faktura for 2022

Når sendes fakturaen ut?
Av pakkereiseforskriften §§ 8 og 9 fremgår det at årsgebyret til Reisegarantifondet skal betales innen 1. desember, og årsgebyret til Klagenemnda for pakkereiser skal betales innen 1. april. Fakturaene for RGF-gebyret utstedes i disse tider, normalt i tidsperioden 1.-20. november. Forfall er 1. desember.

Forskriften er ikke endret, derav har vårt mandat ikke vært gjenstand for endring. Årsgebyret må innbetales uavhengig av aktivitetsnivå i 2021.

Hva er gebyrsatsene for 2022?
Det er ingen endring i gebyrsatsene for 2022. Gebyrsatsene fremgår av pakkereiseforskriften §§ 8, jf. 9. (www.lovdata.no)

Gebyrnivået følger til enhver tid gjeldende garantinivå – også i påvente av søknad. Nytt garantinivå vil da være utslagsgivende for neste års gebyr.


Året 2021

Med fare for gjentakelse av fjorårets skriv, har dette året vært et svært utfordrende pakkereiseår. Pandemisituasjonen har påført reiselivsnæringen ekstreme utfordringer. Vi har vært i tett dialog med mange av våre medlemmer, og vet at flere fortsatt slåss en kamp for eksistens. Vi er imponert over den innsatsen som nedlegges, og vil berømme enhver aktør i reiselivsbransjen.

Reisegarantifondet har vært en sentral samarbeidspartner for tre ulike departement i løpet av pandemien. Det har vært ukentlige henvendelser og møter hvor vi har bistått med kompliserte juridiske vurderinger, sparring, innhenting av data og forslag til hvordan reisende så vel som pakkereisearrangører skal klare seg gjennom pandemien. Dette resulterte i at de reisende ble innvilget en statlig kompensasjonsordning hvor refusjonskrav i forbindelse med avlyste turer ved konkurs ble dekket. Dette er en ordning Reisegarantifondet har håndtert. I tillegg ble det innført en statlig garantiordning som skulle avlaste garantisters eksponering, som igjen skulle føre til at arrangøren enklere kunne få innvilget de garantinivå som var fattet. Endelig har vi vært i tett dialog med lovutvalget for pakkereiser – Reisegarantiutvalget – som har i mandat å vurdere dagens pakkereiseordning. Her har vi bistått med vurderinger vedrørende hvilke deler av pakkereiselovgivningen som har bestått syretesten, og særlig hva som ikke har vært tilstrekkelig godt regulert.

Så langt under pandemien har i underkant av 30 pakkereisearrangører gått konkurs, og realiteten er at det kan komme flere konkurser. Det har heldigvis kommet noen tiltak som hjelper arrangørene, men vi ser likevel at det er omsetningssvikten som er det vanskeligste hinderet.

I tillegg vil mange fortsatt slite med garantistillelse i året som kommer. Garantimarkedet synes imidlertid å være noe bedre enn i 2020. Vi mottar flere nye garantier nå enn i fjor.

Vi vil takke for samarbeidet gjennom året som har gått. I Reisegarantifondet er vi takknemlige for alle gode innspill. Vi håper at pakkereiseåret 2022 blir vesentlig bedre for samtlige aktører.

Til glede for mange, og kanskje frustrasjon for enkelte ikke-medlemmer, har våre tilsynsaksjoner i 2021 resultert i at flere aktører er blitt medlem. Dette fortsetter vi med i 2022, hvor vårt formål er å sørge for at selskaper ikke driver med ulovlig pakkereisevirksomhet.

Med vennlig hilsen

Reisegarantifondet
Aki Johannes Viitala
Daglig leder

siste
Nyheter

Telefon og e-post i sommerferien 2024
Grunnet ferieavvikling vil telefonen være stengt fra 11. juli til...
Tilsyn – Oppdatering juni 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...